จำนวนการเข้าชม : 175,271
 
 
รองผู้ว่าฯปัตตานี เปิดโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดปัตตานี

          วันนี้ (7 เม.ย. 64) เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดปัตตานี เพื่อให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฎิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และเพื่อเพิ่มระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานในภาพรวมของจังหวัดปัตตานี

           โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ITA ของส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องเพนดูล่า โรงแรมปาร์คอินทาวน์ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ข้อมูล..อัสรีย์ อัสมะแอ


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
ครอบครัวปศุสัตว์ปัตตานี “ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง” ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการสถานที่เก็บรักษาสินค้าปศุสัตว์ (ห้องเย็น) ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี จัดการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567 จังหวัดปัตตานี เปิดตัวโครงการ (Kick Off) และจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) “ชราบานโมเดล เฟส 1” ตั้งเป้าใหญ่ แก้ปัญหาภัยร้ายจากภาวะสมองเสื่อม ยกระดับการดูแลครบวงจรทั้งจังหวัด จังหวัดปัตตานี จัดโครงการส่งเสริมขยายพันธุ์สัตว์น้ำเพื่ออนุรักษ์ทะเลปัตตานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จังหวัดปัตตานี จัดโครงการพัฒนาและอนุรักษ์ป่าโกงกาง เพื่อถวยเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมานาถบพิตร
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
ดำรงธรรม
ทม ปัตตานี
จังหวัดปัตตานี