จำนวนการเข้าชม : 210,062
 
 
จังหวัดปัตตานี เปิดตัวโครงการ (Kick Off) และจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) “ชราบานโมเดล เฟส 1” ตั้งเป้าใหญ่ แก้ปัญหาภัยร้ายจากภาวะสมองเสื่อม ยกระดับการดูแลครบวงจรทั้งจังหวัด

วันนี้ (7 ธ.ค.66) เวลา 10.00 ณ หอประชุม อบจ.ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน Kick Off ชราบานโมเดล เฟส 1 : สมองเสื่อม : ภัยร้าย ความรุนแรงและแนวทางการดูแลทั้งระบบ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำศาสนา ข้าราชการ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำความรู้และแผนงานกลับไปปฏิบัติงานจริงในทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตามที่ จังหวัดปัตตานีประกาศวาระสำคัญ นำร่องการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมแบบครบวงจร ซึ่งวันนี้ ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นำทีมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำ MOU เพื่อสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมแบบครบวงจร อันเป็นกุญแจสำคัญในการร่วมกัน แก้ไขปัญหาผลกระทบในการใช้ชีวิต ของประชาชนจากภาวะสมองเสื่อมในครอบครัว โดยมี นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีเป็นที่ปรึกษาโครงการ พร้อมกับ มีปาฐกถา เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายการดูแล ผู้มีภาวะสมองเสื่อมแบบครบวงจร โดยนายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย มีการบรรยาย เรื่อง ภาวะสมองเสื่อม ความรุนแรงและภัยร้ายใกล้ตัว โดย ผศ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และนายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม และมีกิจกรรมเสวนา เรื่อง ทิศทางการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมจังหวัดปัตตานี

เนื่องด้วยปัญหาการเพิ่มขึ้นของผู้มีภาวะสมองเสื่อม กำลังกลายเป็นปัญหาสุขภาพระดับสากล ที่คนไทยจำนวนมากยังไม่ตระหนักรู้ถึงความรุนแรงและอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นได้กับตัวเองและคนที่ตัวเองรักในครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มผู้มีภาวะเสี่ยงสูงสุด ซึ่งจากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2564 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ยืนยันว่า ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมสูงถึง 6.8 แสนคน จากประชากร 66.7 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้มีภาวะสมองเสื่อมทุกคนจำเป็นต้องมีผู้ดูแล ทำหน้าที่ดูแลใกล้ชิดทั้งร่างกายและจิตใจอย่างเหมาะสมต่อไป


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น

 

 
 
  อินโฟกราฟฟิค
เริ่มแล้ว วีซ่า ฟรี
แผนพัฒนาไทยเป็นศูนยการบิน
ชูอยุทธยา
โคแสนล้าน
พระบรมสารีริกธาตุ
เพิ่มมาตรการการใช้รถยนต์ไฟฟ้า
ความคืบหน้าการประชุม ดิจิทัลวอลเล็ต
มหาดไทย-กองทัพ ติดตามจุดความร้อนทั่วประเทศ
เร่งแก้ปัญหานำเข้ายางพาราเถื่อน
ส่งเสริมซอฟต์เพาเวอร์
ตรุษจีนปีนี้
เตรียมรับมือภัยแล้ง
เร่งแก้ปัญหาฝุ่น
การรับมือภัยแล้ง
เร่งแก้ปัญหา ฝุ่น
  บทความ
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
ดำรงธรรม
ทม ปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
101