จำนวนการเข้าชม : 248,040
 
 
บริการเช่าเวลาทางวิทยุ
 
 
 
 
 
 
บริการเช่าเวลาทางวิทยุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ

กรมประชาสัมพันธ์ ให้บริการเพื่อเผยแพร่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย แก่บุคคล หน่วยงานภาครัฐ หรือบริษัท ที่มีความประสงค์ขอรับบริการเพื่อเผยแพร่รายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
    1. ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยการให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2560
    2. ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอและแบบสัญญา การใช้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2560
    3. ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดอัตราการให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์   ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565
   

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ส่วนกลาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
236 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-277-1219
วันจันทร์ – วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
เปิดให้บริการทุกวัน
ส่วนภูมิภาค
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี 
วันจันทร์ – วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)

 

อัตราการให้บริการประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเะทศไทยจังหวัดปัตตานี

จัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 ของการจัดสรรคลื่นความถี่ตามพื้นที่เศรษฐกิจ (หน้าที่ 1 - 5)

จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัด  "ภาคใต้ชายแดน" ประกอบด้วย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  5 สถานีฯ ปัตตานี , ยะลา ,นราธิวาส ,เบตง และ สุถไหงโก-ลก (หน้าที่ 8-13)

1. อัตราการให้บริการประชาสัมพันธ์ แบบรายสถานี ฯ  (หน้าที่ 6 - 7)

2. อัตราการให้บริการ แบบกลุ่มจังหวัด   (หน้าที่ 14-15)

 


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
คู่มือประชาชนการบริการเช่าเวลาทางวิทยุ |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น

 

 
 
  อินโฟกราฟฟิค
ระดับขนส่งอำนวยความสะดวกการเดินทาง
ความคืบหน้า ดิจิตัลวอลเล็ต
เริ่มแล้ว 1-21 เมย. สาดสนุก
นายกฯ ลุยแก้หนี้
โรคแบคทีเรียกินเนื้อ
ขับไม่ดื่ม สงกรานต์
30 บาท รักษาทุกที่
นายกปาฐกถาพิเศษ
เปิดตัวเลข BOI
ของขวัญปีใหม่ไทย
เตรียมเป็นเจ้าภาพเทศกาลดนตรี
รัฐบาลพร้อมชี้แจง
แก้ไฟป่า ฝุ่นพิษ
คลังหนุน 4 มาตรการภาษี
ไทยเปป็นเจ้าภาพครั้งแรก
  บทความ
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
ดำรงธรรม
ทม ปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
101