จำนวนการเข้าชม : 49,932
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 
ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา 
ด้วยคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
จ้างด้วยงบประมาณเงินแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ภาระงานสอน
2. ภาระงานวิจัยและผลงานวิชาการอื่น ๆ
3. ภาระงานบริการวิชาการ
4. ภาระงานอื่น ๆ ตามที่คณะฯ มอบหมาย   
รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้สมัครทางเว็บไซต์ ที่ระบบสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://resume.psu.ac.th 
และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครที่กำหนดในเว็บไซต์ โทรศัพท์ 073-349692 หรือ 073-313928-45 ต่อ 5405
1. ตำแหน่งเลขที่ 2777 
ชื่อตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชานิเทศศาสตร์)  จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  หรือปริญญาโท
 ทางการสื่อสาร นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราเงินเดือน 
    วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท
    วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท

*สำหรับผู้สมัครที่ยื่นสมัครด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้
2. ตำแหน่งเลขที่ 3887
ชื่อตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ)  จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางการจัดการ บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราเงินเดือน 
    วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท
3. ตำแหน่งเลขที่ 1935, 3752, 3888
ชื่อตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ) จำนวน 3 อัตรา
วุฒิการศึกษา : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางนิเทศศิลป์ การออกแบบสื่อ มัลติมีเดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราเงินเดือน 
    วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท  
สอบถามรายละเอียด ติดต่อได้ที่
คุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692  E-mail kittisak.p@psu.ac.thคะแนนโหวต :
image
การรับประทานยาที่ถูกวิธี และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
image
คีย์ลัดที่จำเป็นและสำคัญ (Essential and Important Shortcut Keys)
ภาพกิจกรรม
image
ตักบาตรปีใหม่ 2565
5 มกราคม 2565
66
image
ถ่ายทอดเสียง นายกลงพื้นที่ปัตตานี
16 ธันวาคม 2564
70
image
ผอ.สปข.6 นิเทศงาน
13 ธันวาคม 2564
64
image
งานวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม 2564
53
image
ถ่ายทอดสดพิธีทอดผ้าป่าทุนเล่าเรียนหลวง
2 พฤศจิกายน 2564
77
image
วันต้นไม้
21 ตุลาคม 2564
60
image
วันธงชาติไทย
28 กันยายน 2564
75
image
สวท.ปัตตานี จัดกิจกรรม "ใต้สันติสุขสัญจร
26 สิงหาคม 2564
118
ข่าววิ่ง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2564 รองผู้ว่าฯปัตตานี เปิดโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดปัตตานี เปิดให้ ปชช.ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 เเริ่ม วันนี้ (14 มิ.ย.) เป็นต้นไป กลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์เดิมจะต้องลงทะเบียนด้วย เพราะไม่ได้ให้สิทธิ์อัตโนมัติ สามารถทยอยลงได้ จำนวน 31 ล้านคน พระสงฆ์จังหวัดปัตตานี เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี
image
image
image
image
image
image
image