จำนวนการเข้าชม : 130,335
คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 
ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา 
ด้วยคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
จ้างด้วยงบประมาณเงินแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 5 อัตรา 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ภาระงานสอน
2. ภาระงานวิจัยและผลงานวิชาการอื่น ๆ
3. ภาระงานบริการวิชาการ
4. ภาระงานอื่น ๆ ตามที่คณะฯ มอบหมาย   
รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้สมัครทางเว็บไซต์ ที่ระบบสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://resume.psu.ac.th 
และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครที่กำหนดในเว็บไซต์ โทรศัพท์ 073-349692 หรือ 073-313928-45 ต่อ 5405
1. ตำแหน่งเลขที่ 2777 
ชื่อตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชานิเทศศาสตร์)  จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  หรือปริญญาโท
 ทางการสื่อสาร นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราเงินเดือน 
    วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท
    วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท

*สำหรับผู้สมัครที่ยื่นสมัครด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้
2. ตำแหน่งเลขที่ 3887
ชื่อตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ)  จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางการจัดการ บริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราเงินเดือน 
    วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท
3. ตำแหน่งเลขที่ 1935, 3752, 3888
ชื่อตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ) จำนวน 3 อัตรา
วุฒิการศึกษา : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางนิเทศศิลป์ การออกแบบสื่อ มัลติมีเดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราเงินเดือน 
    วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท  
สอบถามรายละเอียด ติดต่อได้ที่
คุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง โทรศัพท์ 073-349692  E-mail [email protected]


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
การรับประทานยาที่ถูกวิธี และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
การรับประทานยาที่ถูกวิธี และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
คีย์ลัดที่จำเป็นและสำคัญ
คีย์ลัดที่จำเป็นและสำคัญ (Essential and Important Shortcut Keys)
ภาพกิจกรรม
ุทำบุญประจำปีศาสนาอิสลาม
ุทำบุญประจำปีศาสนาอิสลาม
12 ตุลาคม 2565
177
กจกรรมในหลวเสด็จปัตตานี
กจกรรมในหลวเสด็จปัตตานี
9 ตุลาคม 2565
136
ตักบาตรปีใหม่ 2565
ตักบาตรปีใหม่ 2565
5 มกราคม 2565
552
ถ่ายทอดเสียง นายกลงพื้นที่ปัตตานี
ถ่ายทอดเสียง นายกลงพื้นที่ปัตตานี
16 ธันวาคม 2564
524
ผอ.สปข.6 นิเทศงาน
ผอ.สปข.6 นิเทศงาน
13 ธันวาคม 2564
538
งานวันพ่อแห่งชาติ
งานวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม 2564
489
ถ่ายทอดสดพิธีทอดผ้าป่าทุนเล่าเรียนหลวง
ถ่ายทอดสดพิธีทอดผ้าป่าทุนเล่าเรียนหลวง
2 พฤศจิกายน 2564
508
วันต้นไม้
วันต้นไม้
21 ตุลาคม 2564
518
ข่าววิ่ง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2564 รองผู้ว่าฯปัตตานี เปิดโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดปัตตานี เปิดให้ ปชช.ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 เเริ่ม วันนี้ (14 มิ.ย.) เป็นต้นไป กลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์เดิมจะต้องลงทะเบียนด้วย เพราะไม่ได้ให้สิทธิ์อัตโนมัติ สามารถทยอยลงได้ จำนวน 31 ล้านคน พระสงฆ์จังหวัดปัตตานี เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
ดำรงธรรม
ทม ปัตตานี
จังหวัดปัตตานี