จำนวนการเข้าชม : 210,057
 
 
จังหวัดปัตตานี จัดการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567

วันนี้ (8 ธ.ค.66) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายนิพัส เพ็ชร์ลมุล ผอ.สวท.ปัตตานี องค์กรปกครองส่วนท้องที่ ส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ภายในการประชุม มีการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 แจ้งเพื่อรับทราบประเด็นการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีการรายงานผลการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวัง และป้องกันกาครทุจริตการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อป้องปรามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เกิดความยำเกรงมิให้กระทำการทุจริต

นอกจากนี้ มีการดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดปัตตานี ซึ่งแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีเป้าหมาย จำนวน 2 เป้าหมาย คือ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และคดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง ส่งผลให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติและหน่วยงานที่เป็นหน่วยบังคับบัญชา สามารถกำกับ ติดตาม ซึ่งควรให้ความสำคัญในการกำกับติดตาม และกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา กำกับ ติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อการตรวจสอบติดตามเฝ้าระวัง ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น

 

 
 
  อินโฟกราฟฟิค
เริ่มแล้ว วีซ่า ฟรี
แผนพัฒนาไทยเป็นศูนยการบิน
ชูอยุทธยา
โคแสนล้าน
พระบรมสารีริกธาตุ
เพิ่มมาตรการการใช้รถยนต์ไฟฟ้า
ความคืบหน้าการประชุม ดิจิทัลวอลเล็ต
มหาดไทย-กองทัพ ติดตามจุดความร้อนทั่วประเทศ
เร่งแก้ปัญหานำเข้ายางพาราเถื่อน
ส่งเสริมซอฟต์เพาเวอร์
ตรุษจีนปีนี้
เตรียมรับมือภัยแล้ง
เร่งแก้ปัญหาฝุ่น
การรับมือภัยแล้ง
เร่งแก้ปัญหา ฝุ่น
  บทความ
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
ดำรงธรรม
ทม ปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
101