จำนวนการเข้าชม : 292,587
 
 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวง 3 ฉบับ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวง 3 ฉบับ ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอ ประกอบด้วย การกำหนด ลักษณะหรือรายละเอียดการใช้น้ำแต่ละประเภท / กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช้น้ำ / กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าใช้น้ำ โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย

1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะหรือรายละเอียดการใช้น้ำแต่ละประเภท พ.ศ. .... กำหนดลักษณะหรือรายละเอียดการใช้น้ำออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

• ประเภทที่ 1 การใช้น้ำสาธารณะเพื่อการดำรงชีพ อุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตร หรือเลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรมในครัวเรือน รักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี บรรเทาสาธารณภัย คมนาคม

• ประเภทที่ 2 การใช้น้ำสาธารณะเพื่อการอุตสาหกรรม มีการใช้น้ำบาดาลเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน/บ่อ แต่ไม่เกิน 3,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน/บ่อ หรือใช้น้ำผิวดินไม่เกิน 30,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

• ประเภทที่ 3 การใช้น้ำสาธารณะในปริมาณมาก ได้แก่ การใช้น้ำบาดาล เกิน 3,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน/บ่อ หรือการใช้น้ำผิวดินเกิน 30,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่ 2 และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่ 3 พ.ศ. ....

2.1 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่ 2 และ 3 ไม่เกินที่กฎหมายกำหนด

2.2 ให้ผู้ขอใบอนุญาตใช้น้ำประเภทที่ 2 และ 3 ได้รับการลดค่าธรรมเนียมกึ่งหนึ่ง สำหรับการใช้น้ำสาธารณะประกอบธุรกิจในพื้นที่ที่สนับสนุนการลงทุนจากรัฐตามกฎหมาย

2.3 กำหนดให้ผู้ขอใบอนุญาตใช้น้ำประเภทที่ 2 และ 3 ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม ในกรณี

• หน่วยงานรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจใช้น้ำสาธารณะเพื่อผลิตน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน 3,400 คนต่อวัน

• การใช้น้ำสาธารณะเพื่อผลิตน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน โดยไม่แสวงหากำไร

3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าใช้น้ำสำหรับการใช้น้ำประเภทที่ 2 และการใช้น้ำประเภทที่ 3 และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกเก็บ ลดหย่อน หรือยกเว้นค่าใช้น้ำ พ.ศ. ....

• บังคับใช้เมื่อพ้น 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

• กำหนดวิธีการคำนวณค่าใช้น้ำสำหรับการใช้น้ำประเภทที่ 2 และ 3 ดังนี้

ค่าใช้น้ำ = อัตราค่าใช้น้ำ x ปริมาณน้ำที่ใช้

• กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ หรือกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนดอัตราค่าใช้น้ำที่แตกต่างกันได้ตามลักษณะเฉพาะ

ทั้งนี้ การใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตและไม่ต้องชำระค่าใช้น้ำ รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ไม่ให้ใช้กับน้ำบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล (มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำฯ) เนื่องจากมีการกำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2556) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 แล้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมการใช้น้ำบาดาลและป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อแหล่งน้ำบาดาล


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น

 

 
 
  อินโฟกราฟฟิค
โค้งสุดท้าย! สมัครรับเลือกเป็น สว.67
โครงการจัดหารถหน่วยคัดกรองมะเร็งนรีเวช ให้แก่มูลนิธิกาญจนบารมีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัฐบาลเดินหน้าแก้เศรษฐกิจเร่งด่วน จัดประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจทุกวันจันทร์ เริ่ม 27 พ.ค.นี้
ภารกิจนายกฯ เยือนต่างประเทศถึงญี่ปุ่น (summary)
นายกฯ ย้ำการดึง F1 มาแข่งในไทย เป็นโอกาสในการจ้างงาน สร้างรายได้ ความรู้ เพื่อเศรษฐกิจไทย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยผลตรวจข้าว 10 ปี คุณค่าทางโภชนาการไม่ต่างจากข้าวใหม่
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา ซึ่งประดิษฐานเป็นการถาวร ณ วัดเสมียนนารี ครบปีที่ 19
เปิดวิธีแนะนำตัวของผู้สมัคร สว. อะไรทำได้ – ทำไม่ได้
เปิดสั่งจองเข็มที่ระลึก
ครม.ไฟเขียว EEC VISA
สรุปทัวร์นกขมิ้น
ระดับขนส่งอำนวยความสะดวกการเดินทาง
ความคืบหน้า ดิจิตัลวอลเล็ต
เริ่มแล้ว 1-21 เมย. สาดสนุก
นายกฯ ลุยแก้หนี้
  บทความ
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government
ดำรงธรรม
ทม ปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
101